21.09.2015


UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
20.09.2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı
“Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin”
Pay Sahiplerine Duyuru
Şirketimiz 20.09.2015 Pazar günü, saat 11.00’de Uşak ili, Umpaş Seramik A.Ş. OSB. 103.Cadde
No:130 Uşak adresinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde karar
bağlanması öngörülen, Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Umpaş Seramik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.nin aktifinde kayıtlı bulunan arazi ve üzerinde bulunan fabrika binasının, Yönetim
Kurulumuzun 29.06.2015 tarihli kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı
değerleme şirketleri tarafından yapılan değerleme çalışması neticesinde belirlenen 38.500.000
TL bedelle Şirketimizce satın alınmasına icazet verilmesi hususu Sermaye Piyasası mevzuatı
çerçevesinde, “önemli nitelikte işlem” kapsamındadır.
Yapılacak oylamada satın alma işlemine icazet verilmesi kararının alınması halinde; genel kurul
toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay
sahiplerimiz ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı mevcuttur.
Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca işlemin ilk defa kamuya
açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan
düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 0,5825 TL’dir.
Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten
pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini
gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.
Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten
ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, yetkilendirilecek aracı
kuruma aşağıda öngörülen ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın
gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü
ödenecektir.
Ayrılma hakkı kullanımı 30 Eylül 2015 günü başlayacak olup, 15 Ekim 2015 günü sona erecektir.


Her hakkı saklıdır. @2012 Umpaş Holding A.Ş.