Kaydileştirilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Duyuru


 

06/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun 13. Maddesinin 4.Fıkrasında,

 

"Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcıları Tazmin Merkezine (YTM)’ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Şirketimiz pay senetleri, 23.08.2012 tarihinde MKK nezdinde kayden izlenmeye başlamış olup ilgili Kanun maddesi gereğince, pay senetlerinin hak sahibi bazında kaydileştirme süresi 31/12/2019 tarihinde sona erecektir. Pay senetlerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların, herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için, söz konusu pay senetlerini,31/12/2019 tarihine kadar Şirketimize başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydileştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar teslim edilerek kaydileştirilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecektir. Ayrıntılı bilginin yatırımcı ilişkileri birimimizden edinilmesi mümkündür. Her hangi bir hak kaybına uğranılmamasını teminen konuyu önemle hatırlatırız.

 

Konu hakkında detay bilgi için :

 

Telefon numarası : 276 – 223 90 33

e-posta adresi :saras@umpas.com.tr


Her hakkı saklıdır. @2012 Umpaş Holding A.Ş.